Hlavní stránka Vzkazník Galerie O oddíle Články Horoschůze Kontakty Klub Fluktuantů Archív

Dubnová horoschůze 2006

Dneska jsemt to stíhal tak tak. Těsně před pátou jsem vtrhnul do hospůdky u Kuděje a našel u našeho stolu pár kusů z našeho oddílu. Rozdělal jsem nádobíčko a postupně jsme se sešli ve složení:
Jirka Grund, Mirek Weiser, Zdeněk Kytka, Jirka Staš, Lojza Přikryl, Vláďa Gaja, Honza Aubrecht a Já Roman Přibyl

Body schůze:
1. Zpráva z Valné hromady ČHS
2. Nová pravidla lezení
3. Připravované akce
4. Ostatní

Ad1. Stručně jsem přednesl zážitky z účasti na Valné hromadě ČHS a vypíchl nejzajímavější body. Pokud chceš vědět víc, Klikni na Zápis z valné hromady CHS 26. 3. 20061. Úvodní část
Jednání valné hromady zahájila předsedkyne ČHS Alena Čepelková, která pozdravila delegáty a přivítala hosta – předsedu Jamesu Pavla Vaška. Po jednomyslném schválení programu valné hromady a jednacího řádu probehla volba pracovního předsednictva ve složení Alena Čepelková, Igor Novák a Josef Uherka, volba mandátové komise ve složení Stanislav Šilhán, Miroslav Homolka a Tomáš Frank a volba návrhové komise ve složení Jiří Novák, Zdeněk Teplý a Tomáš Kublák.

2. Zpráva mandátové komise
Mandátová komise informovala delagáty, že na VH se registrovalo celkem 77 zástupců oddílů, 5 členu výkonného výboru a 10 předsedu odborných komisí a subkomisí. Delegáti oddílů zastupovali celkem 3827 clenu CHS, což odpovídá 30% členské základny a usnášení schopnost valné hromady tak byla splněna. Podle stanoveného hlasovacího klíče disponovali delegáti celkem 202 hlasy, k přijetí návrhu bylo zapotřebí nadpoloviční většiny, tedy 102 hlasu.

3. Zprávy o činnosti
Předsedové odborných komisí a subkomisí přednesli aktualizace zpráv o činnosti za rok 2005 a plánu na rok 2006, jako doplnění zpráv již předložených v Bulletinu CHS c.56/2006.
Zprávu přednesli: M.Otta (KA), V.Tešitel (BK-materiálová), T.Frank (BK –úrazová), M.Honzík (LK), R.Lienert (MK), R.Baum (tradiční skialpinismus), D.Kadlec (soutežní lezení dospělých a mládeže), J.Pražák (OP), S.Šilhán (VK), J.Uherka (mládež).
V rámci zprávy komise alpinismu byly předány diplomy několika držitelum ocenění Výstup roku 2005 a Cestné uznání 2005, jmenovitě se dostavil Petr Resch, Ondřej Beneš, Tomáš Sobotka, Jan Doudlebský a Silvie Rajfová.

4. Zpráva revizní komise
Zprávu přednesl její předseda Z. Vévoda a konstatoval, že činnost a hospodaření svazu byly prováděna v souladu se zákony, stanovami a usneseními VV.
Nedostatky byly shledány v neprovedení inventury materiálu a při kontrole úkolu z minulé VH.
Doporučila VH nehlasovat o o přijetí návrhu aktualizovaných stanov. Předsedkyně ČHS sdelila VH názor právního zástupce CHS JUDr. Jelínka konstatující nedostatečnost jak stávajících, tak navrhovaných stanov z právního hlediska a navrhla zahrnout do usnesení úkol pro VV se tímto tématem zabývat tak, aby nové stanovy mohly být schvalovány na příští VH.

5. Zprávu o hospodaření ČHS v roce 2005, návrh rozpočtu na rok 2006 a návrh VV na úpravu členských příspevku přednesl místopředsedsda pro ekonomiku J.Novák.

6. Návrhy na udělení čestného členství ČHS
Valné hromadě byly předloženy dva návrhy na udělení Čestného členství, a to pro René Bulíře a Jana Bílka.

7. Slovo dostal host VH P.Vaško a tlumočil delegátum pozdravy organizace JAMES.

8. Proběhlo hlasování o udělení čestného členství navrhovaným osobám.

9. Diskuse:
Téma výše členských příspevku:
a. HO Lipník Z. Hradilová - mládež 140Kč, dospělí 300Kč, individuální členové 800Kč
b. HK Bezuchov - děti 100Kč, ostatní 300Kč, individuální členové 500Kč
c. AKA Praha - ponechat ve stávající výši a případné potřebné prostředky získat snížením rozpočtu komisí alpinismu a soutěžního lezení
d. HO Chrudim, V. Tešitel- mládež 50Kč, dospělí 500Kč, manželé 700Kč, individuálové 700Kč
e. Celín – mládež do18let a duchodci (ženy nad 55, muži nad 60) – 100Kč, ostatní 400Kč
f. T. Frank - nehlasovat, jelikož návrh není podložen dostatečným rozborem

Téma zameření metodické komise:
a. Vanecek - odmítá se nechat doškolit - je znechucen….
b. I. Čech - komunikace svaz - oddíl existuje nejen skrz web – vše posílat poštou
c. L. Hroza - zavést instruktory nižší kvalifikace, zajistit akreditaci u MŠMT
d. Z. Teplý - viz rozsáhlá úvaha na webu CHS
e. J. Babaca - metodická publikace: vypsat výběrové řízení
f. B. Vlcek - metodická publikace na CD do konce roku 2006
g. V. Tichavský - metodická publikace + souhrnné texty pro potřeby instruktorů
g. V. Suchý – zavedení kvalifikace Instruktor základních horolezeckých dovedností
h. Tschunko - pochválil profesionalizaci MK (školení instruktoru,…) a podpořil návrh V. Tešitele na výši členských příspěvku

Soutežní lezení
a. P. Rajf - soutežní komise by měla nominovat reprezentaci na začátku roku a VV by měl více kontrolovat činnost komisí

Ruzné
a. M. Čížková – VH by se měla jasně vyjádřit o koupi objektu na Suškách
b. J. Šlechta - přejmenovat komise na sekce
c. J. Šlechta - vyčlenění částky 10-99tisíc na souteže mimo haly a stopy…
d. P. Mirejovský – podněty ohledně přístupu ČHS k jednání s orgány ochrany přírody, vyčlenení částky 300tisíc na činnost v této oblasti, požaduje zajištení spolupráce s MŠMT ohledně jednání s MŽP
e. Z. Teplý – komentuje nedostatečnou práci Bezpecnostní komise
f. Z. Teplý - historie českého lezení

Přehled hlasování:

Návrh na:ProProtiZdrželi se
1.Udělení Čestného členství R. Bulířovi 487147
2.Udělení Čestného členství J. Bílkovi 117184
3.Nehlasovnání o úpravě výše příspěvku 2007 1274431
4.Výběrové řízení Metodická publikace 415840
5.Rozpočet na rok 2007164434
6. Usnesení VH blok 1:
- Valná hromada bere na vědomí:
- zprávu mandátové komise
- zprávu předsedkyně ČHS a zprávy předsedů komisí a subkomisí o činnosti
v roce 2005
- zprávu předsedkyně ČHS o plnění usnesení Valné hromady ČHS ze dne
20. 3. 2005
Valná hromada schvaluje:
- zprávu o hospodaření za rok 2005
- zprávu revizní komise CHS
- návrh rozpočtu 2006 v podobě upravené podle přijatých návrhu
- výši příspěvku na rok 2007 ve stejné výši jako v roce 2006
20200
7. Usnesení VH blok 2
- Valná hromada ukládá:
- tajemníkovi ČHS zajistit provedení inventury majetku ČHS do 30.4.2006
- komisi soutežního lezení dospělých dopracovat do 30.6. 2006 podrobná
nominační kritéria pro reprezentační družstva na rok 2007 a předložit
je ke schválení výkonnému výboru ČHS
- metodické komisi vydat nejpozději do 30.9.2006 český překlad knihy
Seiltechnik autoru Michaela Larchera a Heinze Zaka
19813
8. Usnesení VH blok 3
- Valná hromada ukládá:
- výkonnému výboru ČHS vytvořit pracovní skupinu, která vytvoří do
30.9.2006 návrh nových stanov CHS z hlediska jak koncepce, tak platné
legislativy, zejména jednoznačného určení zpusobu vzniku členství a
výkonu členských práv, a dále navazující legislativy, např.
Disciplinárního řádu
- výkonnému výboru ČHS zajistit vypracování studie(dokumentu), která bude
jasně definovat horolezectví jako činnost silného veřejného zájmu a
kterou bude možno následně možno použít při prosazování zájmu členu ČHS
například při jednání s orgány ochrany přírody
- výkonnému výboru ČHS vytvořit pracovní skupinu, která bude ve
spolupráci s výkonným výborem ČSTV prosazovat zájmy ČHS při jednáních
na MŠMT a MŽP
1481935
9. Usnesení VH blok 4:
VH ukládá výkonnému výboru CHS predložit na príští valné hromade řádně
zdůvodněný a výpočty podepřený návrh zvýšení členských příspevku
na rok 2008.
1491835
10. Usnesení VH blok 5
Valná hromada souhlasí s programovou ideou zpracovávání historie
českého horolezectví předloženou Z. Teplým
505399
11. Usnesení VH blok 4:
VH ukládá výkonnému výboru ČHS zvážit zavedení kvalifikace
"Instruktor Základních horolezeckých dovedností" dle návrhu
V. Suchého
915061


10. Usnesení valné hromady ČHS ze dne 26.3.2006

Valná hromada bere na vědomí:
g. zprávu mandátové komise
h. zprávu předsedkyně ČHS a zprávy předsedů komisí a subkomisí o činnosti v roce 2005
i. zprávu předsedkyně ČHS o plnění usnesení Valné hromady ČHS ze dne 20. 3. 2005

Valná hromada schvaluje:
- zprávu o hospodaření za rok 2005
- zprávu revizní komise CHS
- návrh rozpočtu 2006 v podobě upravené podle přijatých návrhů
- výši příspevků na rok 2007 ve stejné výši jako v roce 2006

Valná hromada ukládá:
- tajemníkovi ČHS zajistit do 30.4.2006 provedení inventury majetku ČHS
- komisi soutežního lezení dospělých dopracovat do 30.6. 2006 podrobná nominační kritéria pro reprezentační družstva na rok 2007 a předložit je ke schválení výkonnému výboru CHS
- metodické komisi vydat nejpozději do 30.9.2006 český překlad knihy Seiltechnik autoru Michaela Larchera a Heinze Zaka
- výkonnému výboru ČHS ustanovit pracovní skupinu, která zpracuje nejpozdeji do 30.9.2006 návrh nových stanov ČHS z hlediska jak koncepce, tak platné legislativy, zejména jednoznacného urcení zpusobu vzniku clenství a výkonu clenských práv, a dále navazující legislativy, napr. disciplinárního rádu
- výkonnému výboru CHS zajistit vypracování studie (dokumentu), která bude jasne definovat horolezectví jako činnost silného veřejného zájmu a kterou bude možno následne použít při prosazování zájmu členu ČHS, například při jednání s orgány ochrany přírody
- výkonnému výboru CHS vytvořit pracovní skupinu, která bude ve spolupráci s výkonným výborem ČSTV prosazovat zájmy ČHS při jednáních na MŠMT a MŽP
- výkonnému výboru ČHS předložit na příští valné hromadě řádně zduvodněný a výpočty podepřený návrh zvýšení členských příspěvku na rok 2008.

11. Závěr
Předsedkyně ČHS Alena Čepelková pochválila delegáty za projevenou vytrvalost a aktivní účast na valné hromade.

Ad2. Zmínil jsem se o tom, že se připravují nová pravidla lezení mimo pískovce v Čechách a všude na Moravě a vypíchl nejzajímavější. Zajímá Tě, co se chystá v pravidlech? Klikni sem a pročti si narhovaná pravidlaPravidla lezení platná v nepískovcových oblastech České republiky a v pískovcových oblastech na Moravě.§1
Úvodní část1. Tato pravidla lezení se vztahují na všechny nepískovcové lezecké objekty v oblasti České republiky a dále také na pískovcové lezecké objekty na Moravě.
2. Sportovní hodnotu výstupů určují styly volného lezení ( OS, RP, PP, AF a podobně. ). Od volného lezení se odděluje technické lezení, kde se k postupu používají umělé pomůcky. Použije-li lezec k zajištění fixní jištění z vedlejší cesty, které v popisu prvovýstupce není uvedeno, je to považováno za nesportovní.
3. Při lezení smí lezec používat povolené zajišťovací prostředky: lano, fixní jištění ( kruhy, nýty, borháky apod. ), smyčky a různé druhy vyjímatelných jištění (vklíněnce, friendy atd. – toto neplatí pro Moravské pískovce – Zlínský kraj a Kozelku – Plzeňský kraj.).
4. Trvale osazené jisticí prostředky (borháky, skoby . apod. ) mohou být osazeny pouze při prvovýstupu. V technických cestách by skoby měly být použity v nezbytné míře, ale pouze v oblastech, kde je technické lezení Oblastní vrcholovou komisí (dále jen OVK) povoleno. Pokud je technická cesta vylezena čistě, zváží její lezeckou hodnotu OVK a rozhodne o konečném jištění v cestě.
5. Lezení je nebezpečný sport i při dodržování těchto pravidel.

§2
Základní ustanovení1.Lezci jsou povinni:
a) ve zvláště chráněných územích s vymezenými lezeckými lokalitami využívat k lezení pouze tyto lokality a určené přístupové a sestupové trasy,jsou-li určeny .
b) informovat se o případných dočasných omezeních, platných v oblastech spadajících do kategorie zvláště chráněných území a řídit se jimi.
c) zjistí-li v trase výstupu, nebo v její blízkosti hnízdění ptactva, přerušit výstup a oznámit hnízdění správci skal .
d) informovat místní OVK , nebo správce skal, zjistí-li , že fixní jištění, nebo jeho osazení je vadné. Stejně postupuje lezec při zjištění poškození důležitého přírodního jištění.
e) lezci jsou povinni chovat se k trvale osazeným fixním jištěním co nejšetrněji ( zejména při lezení stylem TR používat v posledním jištění zámkové karabiny a po ukončení lezení slanit a nikoliv se nechat spouštět, kdy lano prochází přímo jištěním).

2.Lezcům je zakázáno:
a) jakkoliv měnit povrch skal (úpravy a vytváření chytů a pod.).
b) přidávat postupové prostředky poškozující skálu ( doskobování apod. )
c) ubírat, přemisťovat, nebo přidávat fixní jištění ( o vyjímce rozhoduje OVK).
d) lézt ve stoupacích železech, s výjimkou oblastí vymezených orgánem ochrany přírody.
e) nechávat se spouštět z fixních jištění, kdy lano prochází přímo tímto jištěním.

§3
Prvovýstupy1. Jestliže linie výstupu je od nástupu k vrcholu samostatná úplně nebo nejméně 2/3 celkové délky, nazývá se cesta. Ostatní výstupové linie se nazývají varianty.
2. Jsou zakázány prvovýstupy, které by svým fixním jištěním snížily nebo změnily charakter sousedních cest.
3. Prvovýstupce je povinen informovat se o druzích a správném osazování fixního jištění doporučovaného BK ČHS a je povinen toto jištění používat. Pří použití neschváleného fixního jištění má právo OVK cestu zrušit a jištění bez náhrady odstranit.
4. Za osazené fixní jištění odpovídá prvovýstupce.
5. Fixní jištění je třeba použít v přiměřené míře s přihlédnutím k možnostem přírodního jištění a charakteru cesty.
6. Prvovýstupce je povinen navrhnout pro cestu název a klasifikaci a do jednoho měsíce zaslat OVK kompletní informace o prvovýstupu.
7. Nárok na dokončení prvovýstupu trvá dva roky a je označen smyčkou s volnými konci v prvním jištění. Další družstvo může prvovýstup dokončit v ochranné lhůtě dvou let pouze se souhlasem prvovýstupce a nebo po uplynutí těchto dvou let. Toto družstvo má dobu jednoho roku na ukončení prvovýstupu.
8. OVK má právo rozhodnout o zrušení prvovýstupu.
9. V případě zrušení prvovýstupu OVK, může prvovýstupce do jednoho měsíce od obdržení písemného vyrozumění podat odvolání k Centrální vrcholové komisi, dále jen CVK, ( po dobu řešení odvolání budou fixní jištění ponechána ).
10. Po schválení prvovýstupu není dovoleno fixní jištění přidávat, přemísťovat, nebo ubírat. O vyjímce rozhoduje OVK z důvodu bezpečnosti, neexistence nebo poškození původního důležitého přírodního jisticího útvaru a po dohodě prvovýstupce ( je-li to možné) s OVK.
11. OVK má právo uzavřít oblast či její část pro další prvovýstupy.

§4
Údržba fixních jištění1. Údržbu fixního jištění zajišťuje OVK, nebo správce skal jako odborný orgán ČHS.
2. Provedení a materiál fixního jištění určeného k přejišťování musí být schválen bezpečnostní komisí ČHS . 3. Za spolehlivost fixního jištění zodpovídá lezec, který jej osadil. 4. Fixní jištění, které nahrazuje poškozené jištění nebo přírodní jisticí útvar, musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od nahrazovaného jisticího bodu tak, aby se pokud možno nezměnila obtížnost nebo charakter cesty.
5. Při výměně fixní skoby za fixní jištění je třeba zvážit,možnosti přírodního jištění v jejím blízkém okolí popřípadě lepší umístění fixního jištění při zachování obtížnosti a charakteru cesty.

§5
Dohled nad dodržováním pravidel1. Dohled nad dodržováním těchto pravidel přísluší správcům oblasti, členům OVK a CVK ČHS. Lezec je povinen prokázat se oprávněným kontrolním orgánům platným členským průkazem.

§6
Platnost pravidel1. OVK může znění těchto pravidel pozměnit nebo do nich zapracovat další body důležité pro konkrétní oblast, o změně však musí písemně informovat centrální vrcholovou komisi ( CVK ),která musí tuto změnu schválit.
2. Po schválení těchto pravidel zaniká platnost pravidel schválených 1.1.1999

Přílohy : Seznam lezeckých značení .

Schváleno VV ČHS dne

Ad3. Rauris, Alpy, 7.- 12.4. Lojza s Mladým, Pavel Šandera, Mira Rozehnal, Zdeněk Kytka, Jirka Grund, Mira Weiser, Eva a Aleš Hyjánci - volná rallye pod vedením Reného Bulíře.

Letní Horovýcvik – 6.- 8.5. Malý Rabštejn chata u Mirka Weisera

Karlov 12. – 14.5. ukončení Zimní sezony, kola nebo lyže

Týden v létě, od půlky srpna do půlky září, feraty plus kola, do Alp. Kdo by jel a je schopen se trochu přizpůsobit. Cca 8.- 15.9.2006

Ad4. Zjistit, kdy bude povoleno lezení v Adru

Roman Přibyl
president KHS Moravia Olomouc